IPB Style© Fisana

Форум на Tuning.bg

Към съдържанието

Последните промени в ЗДвП


 • Не можете да пишете в тази тема
34 отговора на тази тема

#1 jorko

Offline

  Добро момче

 • Потребител
 • 13,477 Мнения:
 • Репутация: 165

Публикувано 19 July 2010 - 09:37 AM

Народно събрание
брой: 54, от дата 16.07.2010 г. Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕ стр. 8

Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
УКАЗ № 184
На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 1 юли 2010 г.
Издаден в София на 7 юли 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г. и бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Създава се ал. 3:
„(3) На водача на пътно превозно средство е забранено:
1. да управлява пътно превозно средство под въздействие на алкохол, наркотици или други упойващи вещества;
2. да управлява пътно превозно средство, спряно от движение.“
§ 2. В чл. 15 се създава ал. 7:
„(7) Забранено е преминаването и паркирането на моторни превозни средства в паркове, градини и детски площадки в населените места извън обозначените за това места.“
§ 3. Член 24а се изменя така:
„Чл. 24а. (1) За ограничаване на скоростта на движение се използват изкуствени неравности или други средства, които се изграждат или монтират на платното за движение.
(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на вътрешните работи определят с наредба условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях.
(3) Не се допуска изграждане или монтиране на изкуствени неравности върху платното за движение по републиканските пътища извън населените места.“
§ 4. В чл. 35, ал. 3 думите „дясната част на пътното платно по посока на движението“ се заменят с „дясната част на платното за движение“.
§ 5. В чл. 62 т. 5 се отменя.
§ 6. В чл. 86 след думата „светлини“ се добавя „и авариен сигнал“.
§ 7. Създава се чл. 99а:
„Чл. 99а. (1) Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на съответната община.
(2) Картата за паркиране по ал. 1 трябва да отговаря на изискванията на стандартизиран модел на Общността от Приложението към Препоръка 98/376/ЕО на Съвета от 4 юни 1998 г. относно картата за паркиране на хора с увреждания.
(3) Картата за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с увреждания и използване на улесненията при паркиране, издадено от друга държава – членка на Европейския съюз, е валидна на територията на Република България, ако е издадена в съответствие с изискванията на препоръката по ал. 2.“
§ 8. В чл. 101, ал. 1 се създава изречение второ: „В този случай, ако спряното пътно превозно средство се намира в обхвата на пътното платно, водачът, когато се намира извън превозното средство, трябва да е облечен със светлоотразителна жилетка.“
§ 9. В чл. 119, ал. 4 след думите „на завиващите“ се добавя „нерелсови“.
§ 10. Член 138 се изменя така:
„Чл. 138. (1) На пътищата, отворени за обществено ползване, се допускат превозни средства, които отговарят на изискванията на този закон и на издадените въз основа на него подзаконови актове.
(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е компетентният орган за одобряване на типа на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли.
(3) Одобряването на типа на нови колесни и верижни трактори за селското и горското стопанство, на ремаркетата за тях и на сменяемата прикачна техника се извършва по реда на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
(4) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава наредби за условията и реда за одобряване на типа на нови пътни превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли, както и за индивидуално одобряване на нови превозни средства.
(5) Съответствието на превозните средства с приложимите към тях технически изисквания се установява чрез извършването на процедури за:
1. ЕО одобряване на типа на нови превозни средства;
2. одобряване на типа на нови превозни средства, произвеждани в малки серии;
3. индивидуално одобряване на превозни средства;
4. изменение в конструкцията на регистрираните превозни средства.
(6) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба реда за създаване и начините за нанасяне на идентификационен номер (VIN код) на превозните средства, произведени в Република България.
(7) Пускането на пазара на нови пътни превозни средства, за които се изисква ЕО сертификат за одобряване на типа, се извършва въз основа на валиден ЕО сертификат за съответствие с одобрения тип.
(:wink: Пускането на пазара на нови компоненти или отделни технически възли за превозни средства, за които се изисква одобряване на типа, се извършва с нанесени обозначения в съответствие с изискванията на приложима наредба по ал. 4 или по приложимо правило на ООН/ИКЕ.“
§ 11. Създават се чл. 138a – 138г:
„Чл. 138a. (1) При одобряване на типа на нови превозни средства и на системи, компоненти и отделни технически възли за нови превозни средства се прилагат процедурите и техническите изисквания, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4.
(2) При подаване на заявление за извършване на процедури за одобряване на типа производителят представя пред изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ декларация, че не е направил искане пред друг орган по одобряването и не е започнала процедура за одобряване на същия тип в друга държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава от Европейското икономическо пространство. Декларацията се подава при процедури за:
1. одобряването на типа на ново превозно средство – базово, некомплектувано, комплектувано и напълно комплектувано;
2. одобряването на типа на ново превозно средство по отношение на система/определени технически характеристики, на система, компонент или отделен технически възел;
3. национално одобряване на типа на превозни средства, произвеждани в малки серии;
4. индивидуално одобряване на превозни средства;
5. одобряване на типа на части или оборудване за превозни средства.
(3) При превозни средства със специално предназначение производителят попълва и декларация за произход на базово/некомплектувано превозно средство.
(4) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ създава и поддържа национална информационна система за издадените от нея одобрения на типа на превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли и за получената информация по отношение на сертификатите за одобряване на типа, предоставена от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 138б. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ определя и нотифицира техническите служби, които извършват или контролират извършването на изпитванията, необходими за одобряването и извършването на проверки за установяване на съответствието с техническите изисквания и с изискванията за съответствие на производството на превозни средства, системи, компоненти или отделни технически възли с одобрения тип.
Чл. 138в. (1) Техническите служби са юридически лица или еднолични търговци, които:
1. притежават необходимите капацитет, специализирани технически познания и доказан опит в специфичните области, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4;
2. съответстват на изискванията на стандартите, приложими към извършваните от тях дейности, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4.
(2) Съответствието с изискванията по ал. 1 се удостоверява с оценъчен доклад и сертификат за акредитация по стандартите, посочени в ал. 1, т. 2.
(3) Оценъчният доклад по ал. 2:
1. се изготвя от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ в резултат на проведена процедура за оценка на техническа служба при спазване на изискванията, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4;
2. се издава за дейностите, за които техническата служба кандидатства да извършва, и с обхват, в който да са включени методите за изпитване и/или проверки, съгласно наредбите по чл. 138, ал. 4, с които се въвеждат Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263/1 от 9 октомври 2007 г.), и Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета.
(4) Техническа служба, която е определена и нотифицирана от друга държава – членка на Европейския съюз, се нотифицира за техническа служба и на Република България. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ признава оценъчен доклад, издаден от национален орган на друга държава – членка на Европейския съюз, определен за компетентен по чл. 42 на Директива 2007/46/ЕО, когато техническата служба ще извършва изпитванията и проверките на територията на държавата, издала оценъчния доклад.
(5) Сертификатът за акредитация по ал. 2 се издава от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от националния орган по акредитация на държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 138г. (1) За издаване на удостоверение за определяне на техническа служба лицето по чл. 138в, ал. 1 или упълномощен негов представител подава заявление до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с приложени към него документи, посочени в наредбите по чл. 138, ал. 4.
(2) Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ провежда процедура по оценка на техническата компетентност на кандидата и на съответствието му с приложимите изисквания след получаване на заявлението и документите по служебен път от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Процедурата по оценка се извършва в срок до 6 месеца след установяване на пълнотата и точността на документите, приложени към заявлението по ал. 1, като за резултата Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ издава доклад. Докладът от оценката се предоставя на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.
(3) При положителна оценка в доклада по ал. 2 или по чл. 138в, ал. 4 и за обхвата, предложен в него, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ издава удостоверение за определяне на техническата служба със срок на валид­ност – срока на валидност на сертификата за акредитация, но не повече от три години. Съдържанието на удостоверението се определя с наредбите по чл. 138, ал. 4.
(4) Техническите служби подлежат на периодичен надзор от органа, изготвил оценъчния доклад и издал сертификата по чл. 138в, ал. 5, при условия и по ред, определени с наредбите по чл. 138, ал. 4. Техническите служби, които са представили оценъчен доклад, издаден от национален орган на друга държава – членка на Европейския съюз, предоставят на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ информация за всички промени в нотификацията и докладите от извършените надзорни проверки в едноседмичен срок от тяхното издаване. Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ може да поиска техническата служба да предостави доклад за актуалните акредитации на службата.
(5) За дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ събира такси в размер, определен с тарифа, приета от Министерския съвет.“
§ 12. В чл. 140, ал. 2 думата „Редът“ се заменя с „Условията и редът“ и думите „фабрично новите пътни превозни средства“ се заменят с „новите пътни превозни средства“.
§ 13. В чл. 146, ал. 1 думите „се извършва“ се заменят с „и индивидуално одобряване на пътни превозни средства, регистрирани извън държавите – членки на Европейския съюз, или друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се извършват“.
§ 14. В чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Пътните превозни средства подлежат на преглед за проверка на техническата им изправност, както следва:
1. леките автомобили – на третата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което – всяка година;
2. автобусите и таксиметровите автомобили – на всеки 6 месеца;
3. тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца;
4. товарните, специалните автомобили, ремаркетата и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;
5. мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg – на всеки две години.
(4) Пътните превозни средства, превозващи опасни товари, подлежат на преглед за установяване на годността им да превозват определени опасни товари всяка година.
(5) Прегледът за проверка на техническата изправност обхваща комплектността и изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които имат връзка с безопасността на движението, опазването на околната среда и изправността на шумозаглушителните им устройства, определени в наредбата по ал. 1.“
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Прегледите за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се извършват от комисия, която се състои от председател и поне един технически специалист.
(:wink: Резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се регистрират в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Информационната система за електронно регистриране отчита извършените от контролно-техническите пунктове прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в реално време. Изискванията към информационната система се определят с наредбата по ал. 1.“
§ 15. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 се създава т. 4:
„4. документи, удостоверяващи съответствието с изискванията към лицето, извършващо прегледите, към контролно-техническия пункт, към председателя на комисията, извършваща прегледите, и към техническите специалисти, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1.“
2. В ал. 4:
а) в т. 2 преди думите „техническите специалисти“ се добавя „председателят на комисията, извършваща прегледите и“ и след думите „чл. 147, ал. 1“ се добавя „и са включени в регистъра по ал. 9“;
б) създава се т. 3:
„3. лицата по ал. 2 отговарят на изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1.“
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Неразделна част от разрешението е списък на председателя на комисията, извършваща прегледите, и на техническите специалисти.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице отказва издаването на разрешение, когато:
1. кандидатът не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
2. сградите, в които е разположен контролно-техническият пункт, или съоръженията, оборудването, уредите и средствата за измерване, с които ще се извършват периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
3. председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническите специалисти не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
4. не са представени документите по ал. 3;
5. на кандидата е издавано разрешение, което е било отнето за нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.“
5. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ води регистър за издадените разрешения по ал. 2, на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти.
(10) Председателят на комисията, извършваща прегледите, и техническите специалисти се вписват в регистъра по ал. 9, когато отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, и се заличават от регистъра:
1. по искане на лицето, получило разрешение по ал. 2;
2. по искане на лицето, вписано в регистъра;
3. при повторно извършени нарушения на правилата за извършване на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства;
4. когато са разпоредили да се издаде или са издали документ за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство, без то да е представено на преглед;
5. при повторно нарушение на изискването техническият специалист да уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен;
6. когато председателят на комисията, извършваща прегледите, е предоставил паролата си за достъп до информационната система по чл. 147, ал. 8 на друго лице и то я използва;
7. когато техническият специалист предостави индивидуалния си печат за заверка на документите, удостоверяващи, че пътното превозно средство е технически изправно, на друго лице и то го използва;
8. когато председателят на комисията, извършваща прегледите, или техническият специалист престанат да отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1.“
6. Създават се ал. 11 – 14:
„(11) Заличаването от регистъра на председателите на комисиите, извършващи прегледите, и на техническите специалисти се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на оправомощено от него длъжностно лице.
(12) Заповедта по ал. 11 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.
(13) Председател на комисията, извършваща прегледите, или технически специалист, заличени от регистъра по ал. 9 на някое от основанията, предвидени в ал. 10, т. 4 – 8, не могат да бъдат вписани отново в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването.
(14) Правата, произтичащи от разрешението, се прекратяват:
1. когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
2. с прекратяването на дейността на лицето по ал. 2;
3. с изтичането на срока, за който е издадено;
4. по искане на неговия притежател;
5. с отнемането на разрешението по реда на чл. 148б.“
§ 16. В чл. 148б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешението и списъкът към него се отнемат, когато:
1. контролно-техническият пункт или лицето по чл. 148, ал. 2 престанат да отговарят на изискванията на този закон или на наредбата по чл. 147, ал. 1;
2. периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се извършват от технически специалист, който не е вписан в регистъра по чл. 148, ал. 9;
3. контролно-техническият пункт е оборудван със средства за измерване, които не са одобрени по реда на Закона за измерванията или не са преминали задължителна проверка по реда на същия закон;
4. не е спазен срокът за уведомяване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, определен с наредбата по чл. 147, ал. 1, за изгубени, откраднати или унищожени документи, с които се удостоверява, че превозното средство е технически изправно;
5. в контролно-техническия пункт, в който лицето по чл. 148, ал. 2 извършва дейността, е издаден документ, който удостоверява, че пътното превозно средство е технически изправно, без то да е представено на преглед за проверка на техническата му изправност или без да е извършен преглед;
6. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на периодични прегледи за проверка на пътните превозни средства, определени с този закон или с наредбата по чл. 147, ал. 1, извън случаите по т. 5.“
2. В ал. 2 след думите „длъжностно лице“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В заповедта по ал. 2 се постановява:
1. отнемане на предоставените на лицето по чл. 148, ал. 2 документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед;
2. отнемане на индивидуалните печати за заверка на документи, с които се удостоверява извършването на периодичен преглед, предоставени на техническите специалисти, включени в списъка към разрешението, издадено на лицето по чл. 148, ал. 2;
3. прекратяване на достъпа на председателя на комисията, извършваща прегледите, до информационната система по чл. 147, ал. 8.
(4) Отнемането подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Оспорването не спира изпълнението на заповедта.“
§ 17. В чл. 149 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 150 след думата „водач“ се поставя запетая и се добавя „освен когато превозното средство е учебно и се управлява от кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство по време на обучението му по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3 и при провеждането на изпита за придобиване на правоспособността по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 4“.
§ 19. В чл. 150а се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За определяне правоспособността на водачите моторните превозни средства се делят на следните категории, различни от тези по чл. 149, обозначени с латински букви:
1. категория АМ – мотопеди – двуколесни или триколесни превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-висока от 45 km/h, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „б“ и „г“ (категория L1е и категория L2е), с изключение на тези с конструктивна максимална скорост, по-малка или равна на 25 km/h, и леки четириколесни превозни средства, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, буква „л“ (категория L6e);
2. категория А1:
а) мотоциклети с работен обем на двигателя не повече от 125 cm3, с максимална мощност не повече от 11 kW и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,1 kW/kg;
б) триколесни моторни превозни средства с мощност, която не превишава 15 kW;
3. категория А2 – мотоциклети с мощност, която не превишава 35 kW, и с отношение мощност/тегло, което не превишава 0,2 kW/kg, като удвоената реална мощност не е по-голяма от нетната мощност на двигателя;
4. категория А – мотоциклети и триколесни моторни превозни средства с мощност над 15 kW:
а) мотоциклети – двуколесни превозни средства без кош (категория L3e) или с кош (категория L4e), с двигател с работен обем над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h, както са определени съответно в чл. 149, ал. 1, т. 1, букви „е“ и „з“;
б) триколесни моторни средства – превозни средства с три симетрично разположени колела (категория L5e), с двигател с работен обем на цилиндъра над 50 cm3, ако е с вътрешно горене, и/или с конструктивна максимална скорост, по-висока от 45 km/h, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, буква „к“;
5. категория В1 – четириколесни превозни средства (без тези от категория L6e) с маса без товар не повече от 400 kg (категория L7e) (550 kg за превозните средства, предназначени за превоз на товари), в която маса не се включва масата на акумулаторните батерии на електрическите превозни средства и които имат максимална нетна мощност на двигателя не повече от 15 kW, както са определени в чл. 149, ал. 1, т. 1, буква „м“; тези превозни средства трябва да отговарят на техническите изисквания, които се прилагат към триколесни моторни средства от категория L5e, освен ако в нормативен акт са предвидени отделни технически изисквания за тях;
6. категория В – моторни превозни средства с допустима максимална маса, която не надвишава 3500 kg, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg; без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, моторни превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, надвишаваща 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 4250 kg;
7. категория ВЕ – без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от пътни превозни средства, с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке, когато допустимата максимална маса на ремаркето или полуремаркето не надвишава 3500 kg;
8. категория С1 – моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, с допустима максимална маса над 3500 kg, но не по-голяма от 7500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg;
9. категория С1Е:
а) без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от превозно средства с теглещо превозно средство/влекач от категория С1 и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 750 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 kg;
б) без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория В и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса на ремаркето или полуремаркето над 3500 kg, при условие че допустимата максимална маса на състава не надвишава 12 000 kg;
10. категория С – моторни превозни средства, различни от тези в категории D1 или D, чиято допустима максимална маса надвишава 3500 kg, които са проектирани и конструирани за превоз на не повече от 8 пътници плюс водача; моторните превозни средства от тази категория могат да образуват състав с ремарке с допустима максимална маса, която не надвишава 750 kg;
11. категория СЕ – без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от пътни превозни средства с теглещо моторно превозно средство от категория С и ремарке или полуремарке с допустима максимална маса над 750 kg;
12. категория D1 – моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на не повече от 16 пътници плюс водача и с максимална дължина, непревишаваща 8 m; към моторните превозни средства от тази категория може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg;
13. категория D1E – без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от превозни средства с теглещо превозно средство от категория D1 и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg;
14. категория D – моторни превозни средства, проектирани и конструирани за превоз на повече от 8 пътници плюс водача; към моторните превозни средства, които могат да се управляват със свидетелство от категория D, може да се прикачва ремарке, чиято допустима максимална маса не надвишава 750 kg;
15. категория DE – без да се нарушават разпоредбите на правилата за одобряване на типа за съответните превозни средства, състав от превозни средства, при които теглещото превозно средство е от категория D, и ремарке с допустима максимална маса над 750 kg;
16. категория Т – колесни трактори (Ткт); към тази категория се приравняват и трамвайните мотриси (Ттм).“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 20. В чл. 151 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Минималната възраст на водача за управление на моторно превозно средство е:
1. шестнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория АМ;
2. шестнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория А1;
3. осемнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория А2;
4. двадесет и четири години – за управление на моторно превозно средство от категория А, или:
а) двадесет години – ако водачът притежава свидетелство за управление на мотоциклет от категория А2 от не по-малко от две години;
б) двадесет и една години – за управление на триколесни моторни превозни средства с мощност, превишаваща 15 kW;
5. седемнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категория В1;
6. осемнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категории В и ВЕ;
7. осемнадесет години – за управление на моторно превозно средство от категории С1 и С1Е, като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
8. двадесет и една години – за управление на моторно превозно средство от категории С и СЕ, като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
9. двадесет и една години – за управление на моторно превозно средство от категории D1 и D1Е, като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
10. двадесет и четири години – за управление на моторно превозно средство от категории D и DЕ, като не се ограничава прилагането на разпоредбите за управление на такива превозни средства, определени в наредбата по чл. 7б, ал. 5 от Закона за автомобилните превози;
11. двадесет и една години – за управление на трамвайна мотриса от категория Ттм;
12. осемнадесет години – за управление на колесен трактор от категория Ткт по републиканските и общинските пътища.“
2. В ал. 4 думите „Ттб (тролейбус)“ се заличават.
3. Създават се ал. 5 – 9:
„(5) Свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България, за което обстоятелство подписват декларация или представят доказателство, че се обучават във висше училище по чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование или в училище по чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета в страната не по-малко от 6 месеца.
(6) Кандидатите за придобиване на право­способност за управление на моторно превозно средство трябва да отговарят на изискванията на ал. 5.
(7) Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.
(:hmm: Когато на водач на моторно превозно средство са наложени ограничения за управление на превозни средства, в свидетелството му за управление чрез съответния код на Европейския съюз, определен в наредбата по чл. 159, ал. 1, се указват условията, при които водачът има право да управлява моторно превозно средство.
(9) При издаване на дубликат или при подмяна на българско свидетелство за управление на моторно превозно средство или на свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз, или друга страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария, не се изисква копие от документ за завършено най-малко основно образование. Подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов и при промяна в данните на водача. Дубликат на свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.“
§ 21. В чл. 152 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2, буква „а“ думите „Ттм (трамвайна мотриса), Ттб (тролейбус)“ се заменят с „трамвайна мотриса“.
2. В ал. 5:
а) в т. 1 думата „моторни“ се заменя с „пътни“;
б) създава се т. 4:
„4. ръководителят на учебната дейност и техническият сътрудник отговарят на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3.“
3. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Разрешението се отнема, когато:
1. учебният кабинет, учебната площадка, офисът или учебното пътно превозно средство престанат да отговарят на изискванията на наредбата по ал. 1, т. 3;
2. лицето, получило разрешение по ал. 3, разпореди или допусне провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство в нарушение на условията и реда, определени с наредбата по ал. 1, т. 3 и учебната документация по чл. 153, т. 1;
3. лицето, получило разрешение по ал. 3, разпореди или допусне извършването на обучение на кандидати за придобиване на право­способност за управление на моторно превозно средство:
а) в помещение, което не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;
б) с моторно превозно средство, което не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;
в) с преподавател, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3;
г) на учебна площадка, която не отговаря на изискванията, определени с наредбата по ал. 1, т. 3.“
4. Алинея 19 се изменя така:
„(19) Преподавател, заличен от регистъра на основание ал. 18, т. 3, не може да бъде вписван отново в регистъра в продължение на две години.“
§ 22. Създават се чл. 153б – 153г:
„Чл. 153б. (1) Психологическите изследвания по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 се организират и провеждат:
1. първото и второто психологическо изследване – от регистрирани при условията и по реда на този закон и притежаващи удостоверение за регистрация:
а) многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от групови практики за медицинска помощ, в които работи поне един психолог;
б) лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква „г“ от Закона за лечебните заведения, в които работи поне един психолог;
в) диспансери за психични заболявания, в които работи поне един психолог;
2. третото психологическо изследване – от областни експертни психологически комисии, организирани в многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
(2) Методическото ръководство за извършването на психологическите изследвания се осъществява от централна експертна психологическа комисия, организирана в Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III“ – София. Членовете на тази комисия притежават необходимите образование и квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
(3) Удостоверение за регистрация за извършване на психологически изследвания се издава на лицата по ал. 1, т. 1 при следните условия:
1. кабинетите и специализираното оборудване отговарят на изискванията и осигуряват извършването на изследването съгласно наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
2. лицата, които извършват изследванията, притежават необходимите образование и квалификация съгласно изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са включени в регистъра по чл. 153в, ал. 1;
3. изследването е организирано съгласно изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
Чл. 153в. (1) Регистрацията на лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 се извършва от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от оправомощено от него длъжностно лице.
(2) За вписване в регистъра лицата по чл. 153б, ал. 1, т. 1 подават заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, комплектувано с документите, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
(3) При непълноти на представените документи по ал. 2 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице в 10-дневен срок от подаване на заявлението писмено уведомява лицето и дава срок за отстраняването им.
(4) В 14-дневен срок от подаване на заявлението или от отстраняване на непълнотите по ал. 3 министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация на лицата, които отговарят на изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и са приложили документите по ал. 2.
(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощено от него длъжностно лице мотивирано отказва извършването на регистрация на лице, което не отговаря на някое от изискванията на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 или не е приложило към заявлението документите по ал. 2.
(6) Отказът да се извърши регистрация подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Правото да се организират и извършват психологически изследвания се прекратява от органа, извършил регистрацията:
1. когато регистрацията е извършена въз основа на неистински документ или на документ с невярно съдържание;
2. при повторно извършени нарушения на условията и реда за извършване на изследванията;
3. по молба на притежателя на удостоверението за регистрация;
4. с прекратяването на дейността на регистрираното лице.
Чл. 153г. (1) В регистъра по чл. 153в, ал. 1 се вписват:
1. пореден номер и дата на вписване в регистъра;
2. наименование, седалище и адрес на управление на регистрираното лице – за юридическите лица и едноличните търговци;
3. номер на издаденото удостоверение за регистрация;
4. данни за психолозите, които ще извършват изследванията:
а) имената на психолога и единният му граждански номер;
б) образованието и квалификацията на лицето, извършващо психологически изследвания;
в) данни за влезли в сила наказателни постановления за извършени нарушения на условията и реда за извършване на психологически изследвания;
г) данни за заличаване на регистрацията и основанието за това.
(2) Лицата, заличени от регистъра на основание чл. 153в, ал. 7, т. 1, не могат да кандидатстват отново за вписване в регистъра в продължение на две години от датата на заличаването.
(3) Искане за изменение и допълнение в регистъра и в удостоверението за регистрация се прави в 30-дневен срок от промяната на обстоятелствата, които подлежат на вписване.
(4) Заличаването от регистъра се извършва със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или на оправомощено от него длъжностно лице, която подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Редът за регистрация и заличаване от регистъра се определя с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.“
§ 23. Член 155 се изменя така:
„Чл. 155. (1) Всеки водач има право да управлява моторно превозно средство от категорията, за която притежава свидетелство за управление, а водачът, притежаващ свидетелство за управление от категория Т – само превозно средство от вида, посочен в свидетелството за управление.
(2) Водач с право за управление на моторни превозни средства от която и да е от категориите по чл. 150а има право да управлява и превозни средства от категория АМ, а водач с право за управление на моторни превозни средства от категория С1 или С – и моторни превозни средства от категория Т – колесен трактор.
(3) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категория А2 има право да управлява и превозни средства от категория А1.
(4) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категория А има право да управлява и превозни средства от категории А1 и А2.
(5) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категории В, С или D има право да управлява и превозни средства съответно от категории В1, С1 или D1.
(6) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категории С1Е, СЕ, D1Е или DЕ има право да управлява и състав от превозни средства от категория ВЕ.
(7) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категория СЕ има право да управлява и превозни средства от категория DЕ, ако притежава правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория D.
(:) Водач с право за управление на моторни превозни средства от категории СЕ и DЕ има право да управлява и състав от превозни средства от категории съответно С1Е и D1Е.
(9) Когато допустимата максимална маса на състава от моторно превозно средство от категория В с ремарке с допустима максимална маса до 750 kg надвишава 3500 kg, съставът се управлява от лица, издържали съответния изпит. Правото да се управлява такъв състав се указва в свидетелствата за управление чрез съответния код на Общността.
(10) За управление на тролейбус водачите, притежаващи категория D, преминават допълнително обучение по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3. Правото да се управлява тролейбус се указва в свидетелствата за управление чрез съответния национален код.“
§ 24. В чл. 166 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. спазването на правилата за извършване на обществен превоз и превоз за собствена сметка на пътници и товари, както и всички документи, свързани с извършването на превоза;“
б) в т. 3 думите „учебните програми“ се заменят с „учебната документация“ и думата „форми“ се заменя с „центрове“;
в) създават се т. 4 и 5:
„4. състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания от лицата по чл. 153б, ал. 1;
5. съответствието с изискванията към техническите служби по чл. 138б.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думите „обществен превоз“ се добавя „и превоз за собствена сметка“;
б) в т. 3 думите „учебните програми“ се заменят с „учебната документация“ и думата „форми“ се заменя с „центрове“;
в) в т. 6 след думата „превоз“ се добавя „и превоз за собствена сметка“;
г) създават се т. 9 и 10:
„9. дават задължителни предписания във връзка със състоянието на материалната база и спазването на условията и реда за извършване на психологически изследвания;
10. дават задължителни предписания за отстраняване на несъответствия с изискванията към техническите служби по чл. 138б.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Контролът по ал. 1, т. 4 се извършва съвместно с представители на централната експертна психологическа комисия по чл. 153б, ал. 2.“
§ 25. В чл. 166а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията за защита на потребителите към министъра на икономиката, енергетиката и туризма, нейните регионални звена и звената за защита на потребителите към общинската администрация в рамките на възложените им по чл. 166 от Закона за защита на потребителите компетенции контролират спазването на изискванията за:
1. наличие на валиден сертификат за съответствие с одобрен тип на пуснатите на пазара нови моторни превозни средства и ремаркета;
2. обозначения на пуснатите на пазара нови компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета;
3. спазването на изискването за предоставяне на информация на потребителите, когато предоставянето й се изисква по силата на нормативен акт;
4. осигуряване изпълнението на мерките, свързани с провеждането на кампании по изтегляне от пазара;
5. контролиране спазването на изискванията за пускането на пазара и търговията с одобрени части и оборудване, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движението им по пътищата или с техните екологични характеристики.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „се пускат“ се заменят със „са пуснати“ и думата „системи“ и запетаята след нея се заличават;
б) в т. 3 след думите „превозни средства“ се добавя „и ремаркета“;
в) в т. 4 думата „системи“ и запетаята след нея се заличават.
3. В ал. 3:
а) в т. 3 думата „системи“ и запетаята след нея се заличават;
б) в т. 4 думата „системи“ и запетаята след нея се заличават;
в) в т. 5 думата „системи“ и запетаята след нея се заличават и след думите „превозни средства“ се добавя „и ремаркета“.
4. Създава се ал. 5:
„(5) При осъществяване на функциите по ал. 1 Комисията за защита на потребителите ползва данни от националната информационна система по чл. 138а, ал. 4.“
§ 26. В чл. 167, ал. 2, т. 1 след думата „регулиране“ се поставя запетая и се добавя „както и“.
§ 27. В чл. 171, т. 2 се правят следните изменения:
1. В текста преди буква „а“ думата „моторно“ се заменя с „пътно“.
2. В буква „а“ думата „моторното“ се заменя с „пътното“.
3. В буква „б“ думата „моторното“ се заменя с „пътното“.
4. Буква „г“ се отменя.
§ 28. В чл. 172 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 171, т. 1, 2, 4 и т. 5, буква „а“ се заменят с „чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5, буква „а“ и т. 6“ и след думата „компетентност“ се добавя „или от оправомощени от тях длъжностни лица“.
2. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. отнемане на индивидуалните печати за заверка на документите, издавани при извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства.“
§ 29. В чл. 173а, ал. 1 думите „чл. 138, ал. 2 и 3“ се заменят с „чл. 138, ал. 7 и 8“.
§ 30. В чл. 177, ал. 1, т. 4 след думата „движение“ се добавя „или състав от пътни превозни средства, в който е включено спряно от движение пътно превозно средство“.
§ 31. В чл. 178 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 5 се отменя;
б) в т. 6 думите „чл. 152, ал. 1, т. 3 и“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „т. 5 и 6 и 10“ се заменят с „т. 6 и 10“.
§ 32. Създават се чл. 178а – 178г:
„Чл. 178а. (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което издава документи за извършени периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства без издадено разрешение по чл. 148, ал. 2.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, съоръженията и средствата за измерване, както и ако не им предостави за проверка документацията, свързана с извършването на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 5000 лв.
(4) Налага се имуществена санкция в размер 1000 лв. на лице, получило разрешение по реда на чл. 148, ал. 2, което:
1. не изпрати уведомление или документ, свързани с дейността по извършването на периодични прегледи до съответните компетентни органи;
2. в резултат на неправилно съхранение на документи, с които се удостоверява извършването на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, е допуснало тяхната загуба, кражба или унищожаване.
(5) Когато нарушението по ал. 4 е извършено повторно, имуществената санкция е в размер 2000 лв.
(6) Който в рамките на своите задължения съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1 не е създал необходимата организация или не е упражнил контрол за спазване на нейните изисквания, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв.
(7) Наказва се с глоба 1500 лв.:
1. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който допусне извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство в нарушение на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или със съоръжения или средства за измерване, които не отговарят на изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
2. председател на комисия, извършваща прегледи, или технически специалист, който не въведе данните от извършен преглед за проверка на техническата изправност на пътно превозно средство съобразно изискванията на наредбата по чл. 147, ал. 1;
3. технически специалист, който не провери изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които подлежат на преглед за проверка на техническата изправност, по методите, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1;
4. технически специалист, който квалифицира техническа неизправност в противоречие с изискванията, определени с наредбата по чл. 147, ал. 1, или даде неправилно заключение в документите за извършен периодичен преглед за проверка на техническата изправност;
5. технически специалист, който работи с оборудване, уреди и средства за измервания, които са неизправни или ги използва неправилно, или манипулира или изменя техните показания;
6. технически специалист, който не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ в определения с наредбата по чл. 147, ал. 1 срок, че индивидуалният му печат е изгубен, откраднат или унищожен.
(:D Когато нарушението по ал. 7 е извършено повторно, наказанието е глоба 3000 лв.
(9) Технически специалист, който вследствие на неправилно съхраняване на индивидуален печат допусне неговата загуба, кражба или унищожаване, се наказва с глоба 1000 лв.
(10) За нарушения на изискванията за извършване на периодични прегледи за техническата изправност на пътните превозни средства и на изискванията за водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 178б. (1) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 5000 лв. лице, което извършва обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство без издадено разрешение по чл. 152, ал. 3.
(2) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 3000 лв. лице, което не осигури на контролните органи по чл. 166 възможност за проверка на материалната база, както и ако не им предостави за проверка цялата документация, свързана с извършването на обучението на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.
(3) Когато нарушението по ал. 2 е извършено повторно, наказанието е глоба или имуществена санкция в размер 5000 лв.
(4) Наказва се с глоба или с имуществена санкция в размер 1000 лв. лице, получило разрешение по реда на чл. 152, ал. 3, което:
1. не осигури воденето на регистъра на кандидатите за придобиване на правоспособност и на документацията в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите по чл. 153, т. 1;
2. неправилно съхранява регистъра за вписване на кандидатите за придобиване на право­способност за управление на моторно превозно средство, в резултат на което е настъпила загуба, кражба или унищожаване на регистъра;
3. разпореди или допусне извършване на дейността с ръководител на учебната дейност, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;
4. разпореди или допусне организиране на дейността в офис, който не отговаря на изискванията, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3;
5. не осигури условия за провеждане на теоретичните или практическите изпити;
6. не предостави записите от видеонаблюдението след провеждане на теоретичните изпити в учебния център.
(5) Наказва се с глоба 500 лв. ръководител на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който:
1. не осигури спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;
2. не издава своевременно и не води съответните документи във връзка с обучението;
3. при организиране на обучението разпореди или допусне нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) дневната натовареност на преподавателите;
в) нарушение на графика за провеждане на теоретичното обучение;
г) задължението за уведомяване за индивидуално обучение;
д) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
4. не обявява и не актуализира информацията относно таксите за провеждане на обучението и изпитите;
5. допуска издаването на удостоверение за допускане до изпит на лице, което не е преминало необходимото обучение и/или не е положило успешно съответните вътрешни изпити;
6. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението.
(6) Наказва се с глоба 500 лв. преподавател по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, който:
1. не спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност по чл. 153, т. 1 при извършване на обучението;
2. допуска нарушение при воденето на документите във връзка с обучението;
3. не вписва своевременно данните в документите във връзка с обучението;
4. нарушава определената дневна натовареност на преподавателите;
5. при провеждане на обучението допуска нарушение на:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното обучение;
в) продължителността на учебните часове;
г) провеждането на междинните и вътрешните изпити;
6. като член на изпитна комисия нарушава реда за провеждане на теоретичните или практическите изпити.
(7) За нарушения на изискванията за провеждане на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и на изискванията при водене на свързаната с тях документация, за които не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба или с имуществена санкция в размер 500 лв.
Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба 3000 лв. лице, което наруши условията и реда за извършване на психологически изследвания, определени с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 се налага глоба 5000 лв.
Чл. 178г. (1) Който пуска на пазара превозно средство, за което се изисква сертификат за одобряване на типа, без да е издаден такъв, или пуска превозното средство на пазара в нарушение на пряко приложим акт на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на превозни средства, се наказва с глоба 2500 лв.
(2) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 1, се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.
(3) Който пуска на пазара компоненти или отделни технически възли, подлежащи на одобряване на типа, когато не отговарят на изискванията на приложимите наредби по чл. 138, ал. 4 или на правилата на ООН/ИКЕ, или на регламенти на европейските институции в областта на одобряването на типа на превозни средства и съответствието им не е удостоверено по надлежния ред, се наказва с глоба 2000 лв.
(4) На юридическо лице или едноличен търговец, който извърши нарушението по ал. 3, се налага имуществена санкция в размер 4000 лв.
(5) Наказва се с глоба 3000 лв. или с имуществена санкция в размер 6000 лв., който разпореди, допусне или издаде документ с неверни данни относно:
1. съответствието на превозните средства или системите, компонентите и отделните технически възли с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, ако деянието не съставлява престъпление;
2. съответствието на превозните средства и приложимите към тях технически изисквания за индивидуално одобряване или изменение в конструкцията, ако деянието не съставлява престъпление.
(6) Който при изпитване или проверка за съответствието на нови превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли с приложимите към тях технически изисквания за одобряване на типа, както и за индивидуално одобряване на превозни средства използва оборудване, уреди или средства за измерване, които са неизправни или използва неправилно, манипулира или изменя показанията им, се наказва с глоба 3000 лв. или с имуществена санкция в размер 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
(7) За нарушенията, предвидени в чл. 13, т. 2, букви „в“ и „д“ от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства (OB, L 171/1 от 29 юни 2007 г.), в чл. 13, т. 2, букви „в“ и „г“ от Регламент (ЕО) № 78/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно типовото одобрение на моторни превозни средства по отношение на защитата на пешеходците и на останалите уязвими участници в движението по пътищата, за изменение на Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 2003/102/ЕО и 2005/66/ЕО (OB, L 35/1 от 4 февруари 2009 г.), в чл. 15, т. 2, букви „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕО) № 79/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 г. относно одобрение на типа на моторни превозни средства, задвижвани с водород, и за изменение на Директива 2007/46/ЕО (OB, L 35/32 от 4 февруари 2009 г.), в чл. 11, т. 2, букви „в“, „г“ и „д“ от Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО и за отмяна на директиви 80/1269/ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО (OB, L 188/1 от 18 юли 2009 г.) и в чл. 11, т. 2, буква „в“ от Регламент (ЕО) № 661/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно изискванията за одобрение на типа по отношение на общата безопасност на моторните превозни средства, техните ремаркета и системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за тях (OB, L 200/1 от 31 юли 2009 г.):
1. физическо лице се наказва с глоба в размер 2500 лв.;
2. на юридическо лице или едноличен търговец се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.“
§ 33. В § 6 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 след думата „трамваите“ се поставя запетая и се добавя „тракторите“.
2. В т. 16 запетаята и думите „тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна“ се заменят с „и самоходната“.
3. Точка 46 се изменя така:
„46. „Обичайно пребиваване в Република България“ е мястото, където дадено лице обикновено живее повече от 185 дни през последните 12 последователни месеца поради лични или трудови връзки, или ако лицето няма трудови връзки – поради лични връзки, които сочат тясна обвързаност на лицето с мястото, където то живее.
За обичайно пребиваване на лице, чиито трудови връзки са на различно място от личните му връзки и което вследствие на това последователно пребивава на различни места в две или повече държави членки, се смята мястото, където са личните му връзки, при условие че лицето редовно се връща там. Спазването на последното условие не е необходимо, ако лицето пребивава в дадена държава членка за изпълнение на задача с определена продължителност. Следването в университет или в друго учебно заведение не се смята за смяна на обичайно пребиваване.“
Допълнителни разпоредби
§ 34. Навсякъде в закона означенията на единиците за измерване „км/ч“, „кг“, „куб. см“, „т“, „км/час“ и „мм“ се заменят съответно с „km/h“, „kg“, „cm3“, „t“, „km/h“ и „mm“.
§ 35. Този закон въвежда изисквания на:
1. Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (OB, L 263/1 от 9 октомври 2007);
2. Директива 2002/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 март 2002 г. относно типовото одобрение на дву- и триколесни моторни превозни средства и за отмяна на Директива 92/61/ЕИО на Съвета;
3. Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.относно свидетелства за управление на превозни средства.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 36. Разпоредбата на § 14 относно чл. 147, ал. 8 влиза в сила от 1 януари 2011 г.
§ 37. Разпоредбите на § 15 относно чл. 148, ал. 4, т. 2 и ал. 9 – 14 влизат в сила три месеца след датата на обнародването на този закон в „Държавен вестник“.
§ 38. Разпоредбите на § 19 относно чл. 150а и § 20 относно чл. 151 влизат в сила от 19 януари 2013 г., с изключение на разпоредбите на чл. 151, ал. 5, 6, 7 и 9.
§ 39. (1) При подмяна, издаване на дубликат и издаване на свидетелство за управление след придобиване на нова категория категория М се приравнява на категория АМ.
(2) Всички права за управление на моторно превозно средство, придобити преди 19 януари 2013 г., се запазват, освен за лицата, притежаващи правоспособност за управление на моторни превозни средства от категория Ттб, които до влизането в сила на § 19 трябва да преминат обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория D, по ред, определен в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 3.
§ 40. Разпоредбите на чл. 166а, ал. 1, т. 5 относно частите и оборудването, които могат да създадат значителен риск за правилното функциониране на основни системи, свързани с безопасността на превозните средства при движение по пътищата или с неговите екологични характеристики, се прилагат след определяне от Европейската комисия на изискванията към тях.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 1 юли 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
5681

#2 jorko

Offline

  Добро момче

 • Потребител
 • 13,477 Мнения:
 • Репутация: 165

Публикувано 01 February 2011 - 06:50 PM

Има нови промени, публикувани в Държавин вестник от днес ... http://dv.parliament...Web/index.faces

#3 Mandor

Offline

  професионален шофьор

 • Потребител
 • 1,113 Мнения:
 • Репутация: 5

Публикувано 01 February 2011 - 07:09 PM

УКАЗ № 15
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на За- кона за движението по пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 19 януари 2011 г.
Издаден в София на 26 януари 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г. и бр. 54, 98 и 100 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 99, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думата „кратковременно“ се заменя с „платено и безплатно“.
2. Изречение второ се заличава.
§ 2. В чл. 165, ал. 2, т. 6 думата „и“ се заменя с „и/или“.
§ 3. В чл. 167, ал. 2, т. 2 думата „кратковременно“ се заличава.
§ 4. В чл. 168, ал. 1 думата „и“ се замeня с „и/или“.
§ 5. В чл. 182 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;
в) в т. 4 числото „150“ се заменя с „200“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;
г) в т. 5 числото „41“ се заменя с „40“, числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;
д) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „250“ се заменя с „350“, а след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;
в) в т. 3 числото „50“ се заменя със „100“;
г) в т. 4 числото „100“ се заменя със „150“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;
д) в т. 5 числото „150“ се заменя с „200“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;
е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „200“ се заменя с „300“, а думите „и 3 месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заменят с „като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „10 лв.“ се заменят с „20 лв.“;
б) в т. 2 числото „30“ се заменя с „50“;
в) в т. 3 числото „100“ се заменя със „150“, а думите „и един месец лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;
г) в т. 4 числото „200“ се заменя с „250“, а думите „и два месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;
д) в т. 5 числото „300“ се заменя с „400“, а думите „и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство“ се заличават;
е) в т. 6 числото „51“ се заменя с „50“, числото „400“ се заменя с „500“, а след думата „средство“ се поставя запетая и се добавя „като за всеки следващи 5 кm/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато нарушението по ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6 и ал. 3, т. 4 – 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.“
§ 6. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 т. 10 се отменя.
2. В ал. 4 се създава т. 12:
„12. управлява моторно превозно средство по пътна лента, сигнализирана за движение само на пътни превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници, без да има право на това.“
§ 7. В чл. 188 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато нарушението е извършено при управление на моторно превозно средство, собственост на юридическо лице, предвиденото по този закон наказание се налага на неговия законен представител или на лицето, посочено от него, на което е предоставил управлението на моторното превозно средство.“
§ 8. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 4, 5, 6, 7 и 8:
„(4) При нарушение, установено и заснето с техническо средство, в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер, определен за съответното нарушение. Електронният фиш съдържа данни за: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението, мястото, датата, точния час на извършване на нарушението, регистрационния номер на моторното превозно средство, собственика, на когото е регистрирано превозното средство, описание на нарушението, нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката или мястото на доброволното й заплащане. Образецът на електронния фиш се утвърждава от министъра на вътрешните работи.
(5) Електронният фиш по ал. 4 се изпраща на лицето по чл. 188, ал. 1 или 2 с препоръчано писмо с обратна разписка. В 14-дневен срок от получаването му собственикът заплаща глобата или предоставя в съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи писмена декларация с данни за лицето, извършило нарушението, и копие на свидетелството му за управление на моторно превозно средство. На лицето, посочено в декларацията, се издава и изпраща електронен фиш по ал. 4 за извършеното нарушение. Първоначално издаденият електронен фиш се анулира.
(6) В 7-дневен срок от получаването на електронния фиш може да се направи писмено възражение пред директора на съответната структура на Министерството на вътрешните работи. Директорът разглежда възражението и преценява доказателствата в 7-дневен срок от постъпването му. Издаденият електронен фиш се анулира, ако от събраните доказателства е установено, че:
1. моторното превозно средство е било обявено за издирване;
2. нарушението е извършено с моторно превозно средство със специален режим на движение.
(7) Директорът на областната дирекция на Министерството на вътрешните работи уведомява собственика на превозното средство, а когато то е собственост на юридическо лице – неговия законен представител, за решението си по ал. 6 в 7-дневен срок от датата на анулирането, съответно – на отказа за анулиране на фиша.
(:blush: Електронният фиш подлежи на обжалване по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Жалбата срещу електронния фиш се подава в 14-дневен срок от получаването му, а когато е направено възражение по ал. 6 – в 14-дневен срок от съобщаването на отказа за анулиране на фиша.“
2. Създават се ал. 9, 10 и 11:
„(9) При плащане на глобата, наложена с електронен фиш, в срока по ал. 8 се дължи 70 на сто от нейния размер. Глобата, наложена с електронен фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.
(10) Влизат в сила електронните фишове, които:
1. не подлежат на обжалване;
2. не са обжалвани в срока по ал. 8;
3. са обжалвани, но са потвърдени или изменени от съда.
(11) Влезлият в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 12.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 13 и в нея след думата „постановления“ се добавя „и електронни фишове“.
5. Досегашните ал. 6, 7 и 8 стават съответно ал. 14, 15 и 16.
§ 9. В допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава ал. 4:
„(4) Създава се Фонд за безопасност на движението, управляван от министъра на вътрешните работи:
1. във Фонда за безопасност на движението постъпват средствата от глоби за нарушения, установени с технически средства и системи, както и средства от дарения и други приходи, предвидени в нормативен акт;
2. средствата от фонда се разходват за дейности по контрола на движението по пътищата и подобряване на пътната безопасност;
3. редът и условията за управление на средствата от фонда се определят с акт на Министерския съвет.“
2. В § 6 се създават т. 61 и 62:
„61. „Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.
62. „Електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 89 и 85 от 1998 г., бр., 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 39 се създава ал. 4:
„(4) За случаи на административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия минимум по ал. 2, за което се издава електронен фиш.“
2. В глава трета наименованието на раздел V се изменя така: „Обжалване на наказателните постановления и на електронните фишове“.
3. В чл. 59:
а) в ал. 1 думата „подлежи“ се заменя с „и електронният фиш подлежат“;
б) в ал. 2 се създава изречение второ: „Електронният фиш подлежи на обжалване в определения в Закона за движението по пътищата срок.“;
в) в ал. 3 след думата „постановления“ се добавя „и електронните фишове“.
4. В чл. 60:
а) в ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „и на електронния фиш“, а думата „го“ се заменя с „ги“;
б) в ал. 2 след думата „постановление“ се добавя „или на обжалвания електронен фиш“.
5. В чл. 61, ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „или електронния фиш“.
6. В чл. 63, ал. 1 след думата „постановление“ се добавя „или електронния фиш“.
7. Създава се чл. 85а:
„Чл. 85а. Доколкото в този закон няма особени правила за административнонаказателния процес при нарушения, установени с техническо средство или система съгласно чл. 39, ал. 4, се прилагат разпоредбите на Закона за движението по пътищата.“
8. След чл. 87 се създава „Допълнителна разпоредба“ с § 1:
„§ 1. По смисъла на този закон „електронен фиш“ е електронно изявление, записано върху хартиен, магнитен или друг носител, създадено чрез административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства или системи.“
9. В „Изменение на други закони“ досегашният § 1 става § 1а.
§ 11. За нарушения, установени до влизането в сила на този закон, се прилага досегашният ред.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 19 януари 2011 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Предлагам курсови работи за ТУ. Механика, съпромат, маш. елементи.
Публикувано изображение
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно.

#4 dydo

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 196 Мнения:
 • Репутация: 31

Публикувано 11 March 2011 - 03:31 PM

Колеги, по-добре да се сложи целия закон и когато има изменения или допълнения, просто да се актуализира. Така и да е сложен с измененията, то който не разполага със закона, няма как да види и разбере нищо от това което се изменя или допълва, защото текста не е виден. Ако имате Апис или Сиела, периодично гледайте и когато се види нещо ново, просто отново се копва целия ЗДП и се слага върху стария.
:bye:

#5 jorko

Offline

  Добро момче

 • Потребител
 • 13,477 Мнения:
 • Репутация: 165

Публикувано 11 March 2011 - 04:05 PM

Колеги, по-добре да се сложи целия закон и когато има изменения или допълнения, просто да се актуализира. Така и да е сложен с измененията, то който не разполага със закона, няма как да види и разбере нищо от това което се изменя или допълва, защото текста не е виден. Ако имате Апис или Сиела, периодично гледайте и когато се види нещо ново, просто отново се копва целия ЗДП и се слага върху стария.
:D

Те и сега не го четат :) .. а и в нета може да се намери лесно :)

#6 borissov_

Offline

  млад шофьор

 • Потребител
 • 71 Мнения:
 • Репутация: 0

Публикувано 17 April 2011 - 07:11 AM

Може да се намери в нет-а, но аз примерно не веднъж съм попадал на доста Не актуални текстове от Закона, стари вариянти и др. Хубаво ще е ако някой следи за всяка промяна и се отразява тук. Идеята я бива ;)
3D КАРБОНОВО ФОЛИО С НЕВЕРОЯТНО КАЧЕСТВО НА СТРАХОТНИ ЦЕНИ
http://www.tuning.bg...__fromsearch__1

#7 manntraxx

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 155 Мнения:
 • Репутация: 3

Публикувано 03 March 2012 - 12:35 PM

Глобите до 50 лева може да се обжалват, обяви КС

http://www.mediapool...news190231.html

#8 kamens

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 140 Мнения:
 • Репутация: 12

Публикувано 04 June 2012 - 12:18 PM

Колеги, по-добре да се сложи целия закон и когато има изменения или допълнения, просто да се актуализира. Така и да е сложен с измененията, то който не разполага със закона, няма как да види и разбере нищо от това което се изменя или допълва, защото текста не е виден. Ако имате Апис или Сиела, периодично гледайте и когато се види нещо ново, просто отново се копва целия ЗДП и се слага върху стария.
:ok:

От тук можете да си изтеглите ЗДвП и правилника за приложението му! Актуализират се до 3-4 дни от обнародването им в ДВ!
http://pravo.ovo.bg/...ptishhata/0-282

Този пост е редактиран от kamens: 04 June 2012 - 12:19 PM


#9 kamens

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 140 Мнения:
 • Репутация: 12

Публикувано 23 June 2012 - 07:22 AM

ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г. обн. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА (ДВ, БР. 26 ОТ 2000 Г.)


Обн. ДВ. бр.47 от 22 Юни 2012г.

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата "автомагистралите" се поставя запетая и се добавя "скоростните пътища".
2. В ал. 7 се създават т. 5 и 6:
"5. имат площадки за краткотраен отдих;
6. имат предпазна телена ограда."
3. Създават се ал. 8 и 9:
Скоростните пътища са национални обекти. Те са специално изградени и означени за движение пътища само на моторни превозни средства с високи скорости и притежават следните характеристики:
1. имат самостоятелни платна за движение във всяка посока с разделителна ивица между тях, като всяко платно е с най-малко две ленти за движение;
2. пресичането с други пътища, улици, железопътни и трамвайни линии е само на различни нива;
3. вливането и отливането на движението се осъществява само от пътни възли на различни нива;
4. връзките към прилежащи територии са чрез локално платно, отделено от директно трасе с разделителна ивица с широчина не по-малко от два метра;
5. имат предпазна телена ограда;
6. имат площадки за принудително спиране;
7. имат площадки за краткотраен отдих.
(9) За изместване на участъци от мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, засегната при проектирането и изграждането на автомагистрали и скоростни пътища, се прилагат условията и редът на Закона за държавната собственост, Закона за устройство на територията, Закона за горите и Закона за опазване на земеделските земи за национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост."


§ 2. В чл. 5, ал. 6а след думата "автомагистралите" се добавя "и скоростните пътища".


§ 3. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. Създава се ал. 5:
"(5) В обхвата и обслужващата зона на автомагистралите и скоростните пътища се разрешава изграждането и експлоатацията само на крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях. Забранява се изграждането на такива обекти на отстояние, по-малко от 3 км преди и след пътните възли."


§ 4. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 8 се създава т. 4:
"4. при експлоатация на рекламни съоръжения, издадени при условията и по реда на наредбата по чл. 18, ал. 5 - десет години."
2. Алинея 9 се изменя така:
"(9) Разрешенията се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, и/или при неспазване на изискванията за извършване на съответната дейност, определени в наредбата по чл. 18, ал. 5."

Преходни и Заключителни разпоредби§ 5. Издадените до влизането в сила на този закон безсрочни разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения остават валидни за срок до 5 години от датата на влизане в сила на този закон.


§ 6. (1) Неприключилите производства по подадените преди влизането в сила на този закон заявления/искания за издаване на разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на крайпътни обслужващи комплекси и пътни връзки към тях в обхвата и в обслужващите зони на автомагистралите се приключват при условията, действали преди влизането в сила на този закон.
(2) Разрешения за експлоатация на крайпътни обслужващи комплекси в обхвата и в обслужващите зони на автомагистралите, за които до влизането в сила на този закон има издадени разрешения за специално ползване на пътя чрез изграждане на обекта и на пътна връзка към него, се издават при условията, действали преди влизането в сила на този закон.


§ 7. Министерският съвет приема измененията в наредбата по чл. 18, ал. 5 в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.


§ 8. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г., Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. - бр. 20 от 2012 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата на чл. 21:
а) в колона "Автомагистрала", на ред 2 числото "130" се заменя със "140";
б) създава се нова колона с наименование "Скоростен път" и с показатели по отношение на допустимата стойност, както следва:


"Категория А

90


Категория В

120


Категории С, D

90


Категории В+Е, С+Е, D+Е

90


Категории Т

-


Категория М

-


Самоходни машини

-2. В глава втора наименованието на раздел ХIII се изменя така: "Автомагистрала и скоростен път. Автомобилен път".
3. В чл. 55, ал. 1 и 2 след думата "автомагистрала" се добавя "или скоростен път".
4. Член 56 се изменя така:
"Чл. 56. Водач, който навлиза на автомагистрала или скоростен път, е длъжен да пропусне движещите се по тях пътни превозни средства, а който иска да напусне автомагистралата или скоростния път, трябва своевременно да заеме място в съответната пътна лента за излизане от тях."
5. Създава се чл. 58а:
"Чл. 58а. При движение по скоростен път на водача е забранено:
1. да спира пътното превозно средство за престой извън специално обозначените за това места;
2. да завива в обратна посока, да се движи назад, да навлиза в разделителната ивица или да я пресича, включително на местата, където тя е прекъсната."
6. Създава се чл. 59а:
"Чл. 59а. (1) Водачът на пътно превозно средство, движещо се по скоростен път, принуден да спре поради независещи от него обстоятелства, може да направи това върху площадката за принудително спиране извън платното за движение, като през нощта и при намалена видимост сигнализира спряното пътно превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или включен авариен сигнал. При невъзможност да отстрани повредата и да продължи движението той е длъжен да вземе мерки за изтегляне на пътното превозно средство от скоростния път по най-бърз начин.
(2) Пътно превозно средство, получило повреда при движение по скоростен път, може да бъде теглено с гъвкава връзка само до най-близкия изход на скоростния път."
7. В чл. 84 след думата "автомагистрала" се добавя "и скоростен път".
8. В чл. 130, ал. 1 след думите "извън населено място - 50 km/h" се добавя "по скоростен път".
9. В § 6 от допълнителните разпоредби се създава т. 52а:
"52а. "Скоростен път" е път, който отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 8 от Закона за пътищата."


§ 9. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32 и 38 от 2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 76, ал. 1 в текста преди т. 1 след думата "автомагистрали" се поставя запетая и се добавя "скоростни пътища".
2. В чл. 128 се създава ал. 14:
"(14) Съгласуването на проектите за подробните устройствени планове за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на общински и частни пътища с републикански пътища и на прилежащи територии с републиканските пътища се извършва от администрацията, управляваща пътя, по реда на чл. 127, ал. 2."
3. В чл. 137, ал. 1, т. 1, буква "а" след думата "автомагистрали" се поставя запетая и се добавя "скоростни пътища".
4. В чл. 144 се създава ал. 5:
"(5) Съгласуването на инвестиционните проекти, които засягат републиканските пътища, се извършва от администрацията, управляваща пътя, по реда на чл. 127, ал. 2."
-------------------------
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 12 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
към изменения и допълнен ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА
към изменения и допълнен ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
към допълнения ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

Този пост е редактиран от kamens: 23 June 2012 - 07:25 AM


#10 kolo

Offline

  Без стаж

 • Потребител
 • 1 Мнения:
 • Репутация: 0

Публикувано 29 June 2012 - 02:23 PM

Колеги да Ви постна едно решение:Със създаването на нова ал.4 на чл.189 от ЗДвП и въвеждане на понятието “електронен фиш” /Д.в. бр.10/2011 г/, се допусна изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи административнонаказателното производство, чието начало се поставя със съставянето на акта за установяване на административно нарушение, а завършването му – с издаването на наказателно постановление. Издаването на електронен фиш, като изключение от общите правила, е подчинено на строго определени изисквания, изброени изчерпателно в чл.189, ал.4 от ЗДвП, а именно – нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган и нарушител. Или издаването на електронен фиш е възможно само в случаите, в които съответните технически средства са позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган. За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, въпросната разпоредба не важи и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП, следва да се спазва общия ред на ЗАНН, като се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление.

Този пост е редактиран от kolo: 29 June 2012 - 02:24 PM


#11 jorko

Offline

  Добро момче

 • Потребител
 • 13,477 Мнения:
 • Репутация: 165

Публикувано 29 June 2012 - 02:25 PM

Колеги да Ви постна едно решение:Със създаването на нова ал.4 на чл.189 от ЗДвП и въвеждане на понятието “електронен фиш” /Д.в. бр.10/2011 г/, се допусна изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи административнонаказателното производство, чието начало се поставя със съставянето на акта за установяване на административно нарушение, а завършването му – с издаването на наказателно постановление. Издаването на електронен фиш, като изключение от общите правила, е подчинено на строго определени изисквания, изброени изчерпателно в чл.189, ал.4 от ЗДвП, а именно – нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган и нарушител. Или издаването на електронен фиш е възможно само в случаите, в които съответните технически средства са позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган. За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, въпросната разпоредба не важи и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП, следва да се спазва общия ред на ЗАНН, като се съставя акт за установяване на административно нарушение и се издава наказателно постановление.

Поне го постни с номер и на кой съд е ...

#12 kamens

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 140 Мнения:
 • Репутация: 12

Публикувано 30 June 2012 - 01:55 PM

Р Е Ш Е Н И Е


Гр.Враца, 06.02.2012год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


ВРАЧАНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, V-ти наказателен състав, в публичното заседание втори февруари през две хиляди и дванадесета година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ : СТЕЛА КОЛЧЕВА

При секретаря Б.С., като разгледа докладваното от СЪДИЯТА НАХД № 7 по описа за 2012 год. на ВРС, за да се произнесе взе предвид следното :

Производството е по реда на чл.59 и сл.ЗАНН.Образувано е по жалба на М.П.П. *** против електронен фиш серия К № 0010204 на ОДМВР - Враца, с което за извършено нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП й е наложено административно наказание – глоба в размер на 150 лв. на основание чл.182 ал.2 т.4 от ЗДвП.В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност и необоснованост на атакувания акт, като се отправя искане за неговата отмяна.
Ответната страна, редовно призована не е ангажирала представител в с.з.В придружителното писмо към преписката, са изложени доводи за законосъобразност на електронния фиш и неоснователност на жалбата, с искане за оставянето й без уважение.
Съдът, след като се запозна с образуваната административно-наказателна преписка, намира за установено следното:
Жалбата е подадена от активно легитимирано лице с изявен правен интерес, доколкото електронния фиш е съставен именно срещу жалбоподателката в качеството й на “собственик, на когото е регистрирано МПС”.Видно от изисканите и приложени служебно по делото обратна разписка и НАХД№1296/11 г. по описа на ВРС, процесния електронен фиш е бил връчен на лицето М.А.П., упълномощен с безсрочно пълномощно от жалбоподателката да управлява и ползва собствения й автомобил “Рено19” с рег.№ВР8133 АН.Това лице е обжалвало процесния електронен фиш по съдебен ред, но като краен резултат жалбата му е оставена без разглеждане като процесуално недопустима/поради липса на легитимация за обжалване/ и съдебното производство е прекратено.По делото няма данни, че процесния електронен фиш е бил надлежно и редовно съобщен на жалбоподателката по реда на чл.189, ал.5, изр.1 ЗДвП, поради което и следва да се приеме, че жалбата й е подадена в законноустановения в чл.189 ал.8 ЗДвП преклузивен срок и е процесуално допустима.Разгледана по същество, жалбата е и основателна, при следните съображения:
На 07.04.11 г., в 16.13 ч., полицейски автопатрул в състав-служители ПК в сектор “ПП”-Враца-К.К. и Б.Б., ситуиран в района на път ІІ-15 км 4,871 и оборудван с мобилно автоматизирано техническо средство №TFR1-М 515 констатирал движение на л.а.”Рено 19” с рег.№ ВР 81 33 АН със скорост от 91 км/ч при разрешена от 60 км/ч.Последвало е издаване на процесния електронен фиш срещу настоящата жалбоподателка като собственик, на когото е регистрирано МПС-то за нарушение на чл.21, ал.2 ЗДвП и с което на основание чл.182, ал.2,т.4 ЗДвП е наложена глоба в размер на 150 лв.
Гореизложеното се установява от приложените по делото справка от ОДМВР-Враца и самия атакуван фиш.
При горното съдът намира, че в случая при констатиране на нарушението и издаване на електронния фиш са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, представляващи основание за отмяна на последния без разглеждане на спора по същество:
Чрез създаването на нова ал.4 на чл.189 ЗДвП и въвеждане на понятието “електронен фиш” с измененията с ДВбр.10/11 г. на закона, се допусна изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи започване на административно-наказателното производство със съставяне на АУАН и завършването му /при доказано нарушение/ с издаване на НП.Като всяко изключение от общите правила, издаването на електронния фиш е подчинено на строго определени условия, изчерпателно дефинирани в чл.189, ал.4 ЗДвП, а именно нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган и на нарушител.Граматичното, логическо и систематично тълкуване на тази разпоредба, във вр.чл.39, ал.4 ЗАНН и във връзка с целта на законодателя/виж мотивите към законопроекта за изменение на ЗДвП/ налага на категоричен извод, че издаването на електронен фиш е строго лимитирано и възможно само в случаите в които съответните технически средства са позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган.За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, въпросната разпоредба не важи и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП следва да се спазва общия ред на ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП.Противното разбиране би довело до недопустимо заобикаляне на закона и до стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване.В конкретния случай, по делото безспорно се установи, че електронния фиш е издаден за нарушение констатирано в отсъствие на предпоставките на чл.189, ал.4 ЗДвП, поради което и същия се явява незаконосъобразен на това основание.
Второто констатирано нарушение касае липсата на надлежно описание на нарушението в процесния електронен фиш, съгласно изискването на чл.189, ал.4 ЗДвП, като то е изцяло обусловено от утвърдения със заповед №Із-305/04.02.11 г. образец на фиша, в който това описание се изчерпва с посочване само на дата и място на нарушението и стойности на “разрешена” и “установена” скорост и на самото превишение.Превишението на скоростта обаче като административно нарушение, принципно е възможно в две различни и самостоятелни хипотези на разрешена скорост, регламентирана съответно в чл.21, ал.1 и ал.2 ЗДвП.Във втората хипотеза от съществено значение за съставомерността на нарушението са обстоятелствата за вида на пътния знак, конкретната стойност на ограничението, въведено с този знак, месторазположението на този пътен знак спрямо мястото на извършване на нарушението, с оглед обхвата му на действие.Непосочването на обстоятелства от кръга на горепосочените, неминуемо предпоставя неяснота и “гадаене” от страна на нарушителя и на съда относно конкретните параметри на претендираното нарушение и пределите на следващата се за него отговорност откъм правна квалификация и вид/размер на приложимата административна санкция. В конкретния случай, лаконичното описание на нарушението не позволява еднозначен извод относно точния вид на нарушението, съответно дали то е правилно квалифицирано по чл.21, ал.2 ЗДвП и наказано по чл.182, ал.2,т.4 ЗДвП, поради което и фиша се явява опорочен и на това основание.
Останалите констатирани пороци на обжалвания електронен фиш са обусловени изцяло от пропуски в текстовата редакция на чл.189, ал.4 ЗДвП поради недобрата нормотворческа техника на законодателя, като съответно са пренесени и в утвърдения образец на електронен фиш: първия констатиран пропуск касае липса на предвиден конкретен издател на електронния фиш, извън изискването за посочване на съответното териториално поделение на МВР.Известно е от правната теория, че всеки “документ”, в т.ч. и електронните /какъвто фактически е електронния фиш/ представлява волеизявление на конкретно лице с определени правни последици, а в частност административния акт е волеизявление на конкретен орган, натоварен изрично с властнически правомощия и функции и с което волеизявление се засяга благоприятно или не правната сфера на трети лица.Липсата на предвиден издател като задължителен реквизит на електронния фиш, лишава същия от горепосочените характеристики на документ и на административен акт, което е юридически и житейски абсурд.Отделен е въпроса, че тази липса обуславя пълна анонимност на лицата, които понастоящем съставят и издават електронни фишове, съответно предпоставя невъзможност за осъществяване на адекватен и надлежен контрол на компетентността им, както и невъзможност за реализация на съответен вид отговорност при евентуални техни правонарушения.
Вторият пропуск касае липсата на предвидена в разпоредбата на чл.189, ал.4 ЗДвП “дата на съставяне” на електронния фиш, като негов реквизит.Наличието на този реквизит е задължително, тъй като предпоставя решаване на редица и със съществено значение правни въпроси като приложим към датата на издаване на фиша материален и процесуален закон, наличие на компетентост на издаващото го длъжностно лице, изчисляване на релевантни срокове, в т.ч. давностни по чл.80-82 НПК, вр.чл.11 ЗАНН и др.
До отстраняване на горепосочените пропуски по съответния законодателен ред, наличните непълноти в чл.189, ал.4 ЗДвП следва да бъдат запълнени по правилото на чл.46, ал.2 ЗНА с относимите и релевантни за казуса изисквания на чл.57, ал.1,т.1 и 2 ЗАНН.В случая фиша не отговаря на тези изисквания, поради което подлежи на отмяна и на това самостоятелно основание.
Водим от горното и на осн.чл.63 ал.1 ЗАНН, съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ електронен фиш серия К № 0010204 на ОДМВР гр. Враца, с който на М.П.П. *** с ЕГН:********** е наложено административно наказание глоба в размер на 150 лв. на основание чл.182 ал.2 т.4 ЗДвП за извършено нарушение по чл.21, ал.2 ЗДвП.
Решението подлежи на касационно обжалване пред АС – Враца в 14-дневен срок от уведомяване на страните за неговото изготвяне.

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

Този пост е редактиран от kamens: 30 June 2012 - 01:55 PM


#13 kamens

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 140 Мнения:
 • Репутация: 12

Публикувано 30 June 2012 - 01:59 PM

Р Е Ш Е Н И ЕНомер 22 02.05.2012 год. град Чирпан

В ИМЕТО НА НАРОДА


Чирпански районен съд ………… състав
На трети април година 2012
В открито заседание в следния състав:

425] Председател: АТАНАС ДИНКОВ


секретар: Д.В.

като разгледа докладваното от съдия-докладчика Атанас Динков а.н.дело № 39 по описа за 2012 година за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл.189, ал.8 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) вр.чл.63, ал.1 от ЗАНН.
Образувано е по жалба на А.Л.А., ЕГН:********** против електронен фиш серия „К”, № 0108522 на ОДМВР гр.Пазарджик, с който на основание чл.189, ал.4 вр.чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП за твърдяно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП му е било наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева.
Жалбоподателят с жалбата си моли електронният фиш да бъде отменен. В съдебно заседание, редовно призован не се явява, като чрез писмено заявление поддържа жалбата и пледира електронният фиш да бъде отменен.
Въззиваемата страна редовно призована, не изпраща свой процесуален представител. В съпроводителното писмо към преписката взема становище, че електронният фиш следва да бъде потвърден.
Съдът, като прецени събраните доказателства, намери за установено от фактическа и правна страна следното:
Съдът приема, че жалбата е подадена в срок и от надлежна страна – санкционирано лице, поради което е допустима. Съгласно разпоредбата на чл.189, ал.8 от ЗДвП, електронният фиш се обжалва по реда на ЗАНН в 14-дневен срок от получаването му. Административно-наказателното производство започва с издаването на този фиш. В съпроводителното писмо към преписката не се сочи, кога е получен електронния фиш от жалбоподателя и по делото няма доказателства кога и на кого е връчен фиша. По делото няма ангажирани доказателства от наказващият орган, относно преценката за допустимостта на подадената жалба. Ето защо, в разглежданият случай, ако се приеме, че не е изяснен началният момент от който започва да тече срока на обжалване, не е възможно да се направи извод, че този срок е изтекъл. Предвид всичко горе констатирано, съдът приема, че жалбата е подадена в срок и от лице имащо право на такава, поради което е допустима.
Жалбоподателят А.Л.А. обжалва електронен фиш за налагане на глоба, серия „К”, № 0108522 на ОДМВР гр.Пазарджик, с който на основание чл.189, ал.4 във връзка с чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП му е било наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева за твърдяно нарушение на чл.21, ал.2 от ЗДвП.
Видно от фиша, приет като писмено доказателство по делото, на 22.10.2011 год. в 09.41 часа, с автоматизирано техническо средство е било установено извършване на нарушение, изразяващо се в превишаване на разрешена скорост от 60 км/час при управление на МПС – СИТРОЕН Ц 5, рег.№ ПА 9698 ВК. Сочи се, че установената скорост е 83 км/час и превишаването на разрешената скорост е с 23 км/час, както и че нарушението е установено с автоматизирано техническо средство № 0541.
Съдът констатира, че в случая са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които се явяват основание за отмяна на обжалвания електронен фиш.
На първо място, в електронният фиш не е описано точното място на извършване на нарушението. Описанието „ПЪТ I-8 203+700 КМ” е крайно недостатъчно с оглед яснотата на мястото където според административно-наказващия орган (АНО) е било извършено нарушението.Мястото на нарушението е задължителен реквизит съобразно изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП. Липсата на точното му описание нарушава правото на защита на санкционираното лице и е основание за отмяна на електронния фиш. Мястото на извършване на нарушението следва да е ясно посочено с оглед изискването на закона за посочване на всички обстоятелства на нарушението и определяне на компетентния съд, който да разгледа жалбата.
В случая също така не е посочено в коя посока се е движил автомобила и въз основа на какво е било прието, че разрешената за движение скорост е 60 км/час, т.е. липсва надлежно описание на нарушението, съгласно изискването на чл.189, ал.4 от ЗДвП. Превишението на скоростта като административно нарушение, принципно е възможно в две различни и самостоятелни хипотези на разрешена скорост, регламентирани съответно в чл.21, ал.1 и ал.2 от ЗДвП. Във втората хипотеза (посочена от АНО в електронният фиш) от съществено значение за съставомерността на нарушението са обстоятелствата за вида на пътния знак, конкретната стойност на ограничението, въведена с този пътен знак, месторазположението на този пътен знак спрямо мястото на извършване на нарушението, с оглед обхвата му на действие. Непосочването на обстоятелства от кръга на горепосочените, предпоставя неяснота за санкционираното лице и съда, относно конкретните параметри на претендираното нарушение и пределите на следващата се за него отговорност откъм правна квалификация и вид/размер на приложимата административна санкция. В конкретния случай лаконичното описание на нарушението не позволява еднозначен извод относно точния вид на нарушението, съответно поставя съда в невъзможност да провери дали то е правилно квалифицирано по чл.21, ал.2 от ЗДвП и дали законосъобразно е била ангажирана административно-наказателната отговорност на основание чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП. Ето защо, съдът приема, че в обжалвания електронен фиш не е било описано нарушението, тъй като не е било посочено въз основа на какво е прието, че разрешената скорост е била именно 60 км/час. По изложените съображения, съдът приема, че атакуваният електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, не е съобразен с изискванията на чл.189, ал.4 от ЗДвП, което представлява съществено формално нарушение, явяващо се основание за отмяна на обжалвания акт.
На следващо място, при определяне на административното нарушение в електронния фиш е следвало да се приспадне максимално допустимата грешка от 3 км/час. Такова обстоятелство в случая няма данни да е съобразено от АНО. Наказанието което е наложено на жалбоподателя е на основание разпоредбата на чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП, предвиждаща наказание глоба в размер на 100 лева за превишаване от 21 до 30 км/час. Тъй като отново не става ясно от атакуваният електронен фиш дали е приспадната максимално допустимата грешка от 3 км/час, съдът е поставен в невъзможност да извърши проверка дали правилно жалбоподателят е бил санкциониран. Това е така тъй като закона предвижда различни санкции за превишаване на разрешената скорост от 21 до 30 км/час и съответно за превишаване от 11 до 20 км/час (резултат получен след приспадане на максимално допустимата грешка от 3 км/час). Констатираното противоречие с оглед характера на производство е основание за отмяна на атакувания електронен фиш.
На следващо място, съдът отчете и, че чрез създаването на нова ал.4 на чл.189 от ЗДвП и въвеждане на понятието „електронен фиш” с измененията с ДВ бр.10/11 год. на закона, се допусна изключение от общите процедурни правила на ЗАНН, касаещи започване на административно-наказателното производство със съставяне на АУАН и завършването му (при доказано нарушение) с издаване на НП. Като всяко изключение от общите правила, издаването на електронния фиш е подчинено на строго определени условия, изчерпателно дефинирани в чл.189, ал.4 от ЗДвП, а именно нарушението да е установено и заснето с техническо средство и в отсъствие на контролен орган и на нарушител. Граматичното, логическо и систематично тълкуване на тази разпоредба, във вр.чл.39, ал.4 от ЗАНН и във връзка с целта на законодателя (която съдът извлича от мотивите към законопроекта за изменение на ЗДвП) налага категоричен извод, че издаването на електронен фиш е строго лимитирано и възможно само в случаите в които съответните технически средства са били позиционирани предварително, стационарно, със съответни предварителни обозначения за съществуването им и които средства работят на автоматичен режим, неналагащ непосредствено обслужване от съответен контролен орган. За всички останали случаи на използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган, въпросната разпоредба не важи и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП следва да се спазва общия ред на ЗАНН за съставяне на АУАН и издаване на НП. Противното разбиране би довело до недопустимо заобикаляне на закона и до стимулиране на незаконосъобразно бездействие на контролните органи, свързано с неосъществяване на активен контрол по спазване на закона, превенция на административните нарушения и непосредственото им разкриване и установяване. В конкретния случай, по делото безспорно се установи, че електронния фиш е бил издаден за нарушение констатирано в отсъствие на предпоставките на чл.189, ал.4 от ЗДвП, тъй като при установяване на твърдяното нарушение в патрулният автомобил е имало двама полицейски служители – свидетелите Б. и В., осъществяващи контрол по движението по пътищата, поради което и издаденият електронен фиш се явява незаконосъобразен и на това основание.
Останалите констатирани пороци на обжалвания електронен фиш са обусловени изцяло от пропуски в текстовата редакция на чл.189, ал.4 от ЗДвП поради недобрата нормотворческа техника на законодателя, като съответно са пренесени и в утвърдения образец на електронен фиш. Първия констатиран пропуск касае липса на предвиден конкретен издател на електронния фиш, извън изискването за посочване на съответното териториално поделение на МВР. Известно е от правната теория, че всеки „документ”, в т.ч. и електронните (какъвто фактически е електронния фиш) представлява волеизявление на конкретно лице с определени правни последици, а в частност административния акт е волеизявление на конкретен орган, натоварен изрично с властнически правомощия и функции с което волеизявление се засяга благоприятно или не правната сфера на трети лица. Липсата на предвиден издател като задължителен реквизит на електронния фиш, лишава същия от горепосочените характеристики на документ и на административен акт, което е юридически и житейски абсурд. Отделен е въпроса, че тази липса обуславя пълна анонимност на лицата, които понастоящем съставят и издават електронни фишове, съответно предпоставя невъзможност за осъществяване на адекватен и надлежен контрол на компетентността им, както и невъзможност за реализация на съответен вид отговорност при евентуални техни правонарушения. В конкретният случай в показанията си разпитаният в хода на съдебното следствие св.С. Георгиев В.,*** твърди, че той е издал атакуваният електронен фиш и е наложил санкцията на жалбоподателя, но от изисканата и приетата като писмено доказателство по делото справка рег.№ КАТІ4669/20.03.2012 год. на ОДМВР гр.Пазарджик е видно, че процесният електронният фиш е издаден от Веселка Бобилова – домакин при с-р „ПП” при ОДМВР гр.Пазарджик. Посоченото несъответствие, потвърждава изложените по-горе аргументи и с оглед характера на производство също представлява основание за отмяна на атакувания електронен фиш.
Вторият пропуск на обжалвания електронен фиш касае липсата на предвидена в разпоредбата на чл.189, ал.4 от ЗДвП „дата на съставяне” на електронния фиш, като негов реквизит. Наличието на този реквизит е задължително, тъй като предпоставя решаване на редица и със съществено значение правни въпроси като приложим към датата на издаване на фиша материален и процесуален закон, наличие на компетентност на издаващото го длъжностно лице, изчисляване на релевантни срокове, в т.ч. давностни по чл.80-82 от НПК вр.чл.11 ЗАНН и др.
Съдът намира, че до отстраняване на горепосочените пропуски по съответния законодателен ред, наличните непълноти в чл.189, ал.4 от ЗДвП следва да бъдат запълнени по правилото на чл.46, ал.2 от Закона за нормативните актове (ЗНА) с относимите и релевантни за казуса изисквания на чл.57, ал.1, т.1 и 2 от ЗАНН. В случая фиша не отговаря на тези изисквания, поради което подлежи на отмяна и на това самостоятелно основание
Предвид изложеното до тук, съдът приема, че издадения електронен фиш за налагане на глоба следва да бъде отменен като незаконосъобразен, а подадената срещу него жалба като основателна следва да бъде уважена.
С оглед изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН вр.чл.189, ал.8 от ЗДвП, съдът

Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ електронен фиш серия „К”, № 0108522 на ОДМВР гр.Пазарджик, с който на А.Л.А., ЕГН:********** на основание чл.189, ал.4 вр.чл.182, ал.2, т.3 от ЗДвП за твърдяно нарушение по чл.21, ал.2 от ЗДвП е било наложено административно наказание глоба в размер на 100 лева.
РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Административен съд гр.Стара Загора в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Този пост е редактиран от kamens: 30 June 2012 - 02:00 PM


#14 kamens

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 140 Мнения:
 • Репутация: 12

Публикувано 24 July 2012 - 06:13 PM

Шофьорите без книжки губят колите си за месец
Автомобилите на водачи, които са били заловени да карат без книжка, вече ще бъдат спирани от движение за един месец.
Това е основната промяна в Закона за движение по пътищата, която депутатите приеха окончателно на второ четене пише в утрешното си издание в "Сега". Собственици на возила, които са ги отстъпили на шофьори без съответното свидетелство за управление, пък ги губят в срок до един месец. И в двата случая свидетелството за регистрация на МПС-то ще се отнема при съставянето на акта за нарушение. Собственикът ще може да си го получи обратно по ред, който ще бъде определен от министъра на вътрешните работи.

С новите промени в закона чувствително нарастват глобите за пияни шофьори. Те ще губят книжките си за срок от 6 о 12 месеца и ще плащат глоба от 500 до 1000 лв. при концентрация на алкохол в кръвта от 0.5 до 1.2 промила. Още по-строго ще се отнася законът с тези водачи, които откажат да им бъде направена проверка за алкохол. Те няма да могат да се качат в автомобил за 2 г. и ще бъдат санкционирани с 2000 лв. Шофьорите, които не спазват сигналите на светофара или не осигуряват предимство на пешеходците, ще олекват със 100 лв. При повторно нарушение глобата скача двойно и се отнема книжката за 1 месец.

По-големи санкции ще има за пешеходци и велосипедисти. С 50 лв. ще трябва да се разделят пешеходците, които преминават през огражденията от парапети или вериги, както и тези, които не спазват сигналите на светофарите и регулировчиците. Велосипедистите, които не носят светлоотразителни жилетки, съгласно установения ред, пък ще плащат глоба от 10 лв.

Спор между депутатите предизвика приемането на противоречива поправка в закона, която постановява, че третият психотест, който кандидат-шофьорите трябва да преминат, за да вземат книжка, ще се полага само в ИА "Автомобилна администрация". "Това намирисва на корупционна практика", заяви депутатът от левицата Румен Такоров и посочи, че агенцията се превръща в безконтролен орган, тъй като тя изготвя и методическото ръководство за провеждане на изследванията. /БГНЕС /
http://www.vesti.bg/...=40&oid=5005531


#15 kamens

Offline

  опитен шофьор

 • Потребител
 • 140 Мнения:
 • Репутация: 12

Публикувано 25 July 2012 - 12:37 PM

ДВ. бр.54 от 17 Юли 2012г., изм. ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
..........
§ 19. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; бр. 20 от 2012 г. - Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г.; изм., бр. 47 от 2012 г.) в чл. 153б, ал. 1, т. 1, буква "б" думите "лечебни заведения по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "г" от Закона за лечебните заведения" се заменят с "медицински центрове и диагностично-консултативни центрове".
...........
към изменения ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАNEG

ЗА РЕКЛАМА:
-----------------------
Mtel: 0889090066
Vivacom: 0878690066
Globul: 0899669699

Persy

Можете да разпространявате съдържанието на този сайт свободно, като задължително посочите линк към Тuning.BG като източник. Трябва да укажете лиценза, който ползваме и да позволите и на друг да ползва съдържанието при същите условия.